Komentarze walutowe

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny.

 

Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.

Inwestowanie na rynku terminowym związane jest z ryzykiem znaczących strat. Możliwa jest całkowita strata zainwestowanych środków, dlatego w decyzjach inwestycyjnych należy uwzględniać własną sytuację finansową. Historyczne wyniki nie są wystarczającą przesłanką do przewidywań przyszłych wyników.

Rekomendacje prezentowane w serwisie, zarówno generowane automatycznie przez programy komputerowe, jak i zalecenia osób fizycznych są bezpłatne i w związku z tym zgodne z art. 39 ustawy "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi". [...] Przez doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi rozumie się odpłatne udzielanie pisemnej lub ustnej rekomendacji nabycia lub zbycia oznaczonych papierów wartościowych albo powstrzymanie się od zawarcia transakcji dotyczącej tych papierów [...] nie mogą być traktowane jako wskazane wyżej doradztwo. Informacje zamieszczane w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Mają one charakter wyłącznie informacyjny.