Warunki transakcji

Transakcje Gotówkowe

Kursy podawane telefonicznie mogą się zmieniać w krótkich okresach czasu, nawet w ciągu jednej minuty, dlatego zazwyczaj różnią się od tych uzyskanych na miejscu.

Klienci chcący mieć możliwość umówienia się na cenę mogą zdeponować w Kantorach Dukato zaliczkę pod zabezpieczenie kursu. Zaliczka nie jest wiążąca do dokonania w naszym punkcie transakcji, zwrócimy ją w każdej chwili, jeśli nie została zawarta żadna transakcja. Jeżeli Klient zawarł transakcję wymiany, zdeponowana zaliczka będzie zatrzymana do momentu jej rozliczenia a jej warunki nie zmienią się niezależnie od zmian na rynku walutowym.

Karta Stałego Klienta

Karta Stałego Klienta wydawana jest Klientom, którzy dokonali jednorazowo transakcji na kwotę przekraczającą równowartość 20 000 Złotych.

Klient posiadający Kartę ma prawo do telefonicznego umówienia się na cenę dla konkretnej kwoty wymiany na czas nieprzekraczjący dwóch godzin. W przypadku umówienia się na cenę Klient ma obowiązek wywiązania się z zawartej umowy ustnej. Transakcję tą powinien przeprowadzić w placówce, z którą kontaktował się telefonicznie. Stałemu Klientowi posiadającemu Kartę przysługuję również bonifikata w wysokości 0,002 Złotego w przypadku transakcji USD, EUR, CHF, GBP, CAD,AUD, CZK, oraz 0,0002 Złotego w przypadku SEK, DKK, NOK, HUF.

Transakcje Bezgotówkowe Przelewem

1. Klient podpisuje z przedstawicielem Kantorów Dukato Umowę Zlecenia Wymiany Walut. Dostępna również w formie elektronicznej na zapytanie pod adresem e-mail: dukato@dukato.szczecin.pl. Umowa nie jest zobowiązująca do przeprowadzenia transakcji. Podpisanie jej i przekazanie w formie skanu dołączonego do e-maila lub w formie tradycyjnej jest niezbędne do zrealizowania transakcji bezgotówkowej. Dodatkowo do umowy należy dołączyć kserokopię lub skan dowodu osobistego.
2. Klient telefonicznie pod numerem 508-100-908 zawiera z Kantorem transakcje na bezgotówkowy zakup lub sprzedaż walut, ustalana jest ilość, cena po jakiej nastąpi przewalutowanie oraz konta bankowe za pośrednictwem, których strony dokonają przelewu środków.
3. Klient ma 30 minut aby złożyć dyspozycje przelewu na konto Kantoru i przedstawić Kantorowi w formie elektronicznej poprzez e-mail lub osobiście, potwierdzenie wydania dyspozycji przelewu.
4. Do momentu zaksięgowania środków na rachunku Kantoru cena jest niezmienna.
5. Kantor Dukato w najszybszym możliwym czasie od zaksięgowania środków na rachunku, dokonuje przelewu na dobro Klienta lub stawia środki do jego dyspozycji w formie gotówkowej po wcześniejszym uzgodnieniu.

Transakcje Terminowe

Dajemy możliwość zawarcia transakcji terminowych bez ograniczeń kwoty i terminu. Takie transakcje muszą być zabezpieczone zdeponowanymi w Kantorach Dukato środkami w formie gotówkowej lub bezgotówkowej wysokości 5% wartości transakcji.